De juiste beslissingen

In een complex proces

Complexe bedrijfstaken optimaal uitvoeren met
ProcessPro Dynamic Case Management

Waterschappen

Hoogwater door extreme regenval, watertekort door langdurige droogte, waterkwaliteit op peil houden, duurzaam en energieneutraal werken

Waterschappen vervullen belangrijke taken die vragen om efficiënte processen en vertrouwen op ProcessPro om deze taken efficient uit te voeren

Gemeenten & Omgevingsdiensten

 

Zeer actueel: de fysieke leefomgeving en de omgevingswet!
VTH is cruciaal voor het welslagen van de omgevingswet

Veiligheidsregio's

Voorkomen, bestrijden en herstellen
ProcessPro ondersteunt de kerntaken van Veiligheidsregio’s

CenterOne

Gespecialiseerd in Dynamic Case Management

Complexe taken optimaliseren en automatiseren om kenniswerkers efficiënter de juiste beslissingen te laten nemen

Waar workflows ongestructureerd en onvoorspelbaar zijn

Wanneer data uit diverse bronnen moeten worden geraadpleegd

Als mensen moeten samenwerken en gegevens
uit willen wisselen

Met het ProcessPro Platform van CenterOne

worden complexe bedrijfstaken beheersbaar

Sneller

Meer begrip van de zaak leidt tot minder fouten en een snellere oplossing

Veiliger

Het werk uitvoeren conform regels en voorschriften, duurzaam en veilig

Eenvoudiger

Hogere werknemers- productiviteit en klanttevredenheid

Kenniswerkers helpen de juiste beslissingen te nemen en ze op een hoger niveau te laten presteren

Klanten & Taken.

Enkele voorbeelden.

 

Ongeacht de bedrijfstak of de omvang van uw bedrijf, u wordt geconfronteerd met verantwoordelijkheden die specifieke taken en processen vereisen.

Taken en processen
die we ondersteunen vallen doorgaans in deze categorieën

Kenmerken van klanten die op ProcessPro vertrouwen om hun werk sneller, veiliger en gemakkelijker uit te voeren

"

Organisaties

verantwoordelijk voor planning en beheer van de fysieke leefomgeving

"

Bedrijven

verantwoordelijk voor veiligheid, kwaliteit en onderhoud van locaties, infrastructuur en assets

"

Bevoegd Gezag

verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken

Enkele Oplossingen.

Om je een idee te geven.

Orkestratie van alle luchthaven
onderhoudsactiviteiten

Schiphol Airport

Vergunningverlening, Toezicht
en Handhaving

Nederlandse Gemeenten

Het beheren van schadeclaims
op onroerend goed

Nederlandse Gemeenten

Jaarlijkse inspectie van dijken
en waterwegen

Waterschappen

ProcessPro

Dynamic Case Management

Het ProcessPro platform ondersteunt de taken van kenniswerkers.
Hun werk volgt een gedefinieerd proces, maar taken en activiteiten tijdens dat proces kunnen onvoorspelbaar zijn en afhankelijk van specifieke en veranderende omstandigheden.

Structureert het proces

automatiseert waar mogelijk en verbindt gegevens om tot een gefundeerde besluitvorming te komen

Begeleidt de kenniswerker

door het proces en zorgt dat de juiste stappen genomen worden en er niets over het hoofd wordt gezien

Biedt optimaal inzicht

in de status van alle cases, de betrokken personen, documenten en behaalde resultaten versus KPI’s

Getting complex work done by combining

Intelligence. Data. Automation. 

Om te voldoen aan nieuwe markteisen worden bedrijven gedwongen steeds sneller te werken en hun activiteiten op te schalen, ongeacht de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Het werk kan ingewikkeld zijn als het proces complex is. Er is veel om rekening mee te houden.

Ga ik op de juiste manier te werk? Neem ik de juiste beslissing? Zie ik niets over het hoofd?

De case registreren en kwalificeren

Om de zaak te kunnen beoordelen en te kwalificeren moet alle relevante informatie verzameld en vastgelegd worden

Alle relevante informatie verzamelen

Verschillende gegevensbronnen raadplegen, informatie vergelijken en kruisverbanden leggen

Samenwerken en informatie uitwisselen

Om de juiste beslissing te kunnen nemen moet je overleggen met anderen en informatie delen

Historische data raadplegen

Om de huidige situatie beter te kunnen beoordelen moet je weten wat er in het verleden is gedaan en afgesproken

Overzicht houden & deadlines halen

Zicht op de status van cases, zodat er niets over het hoofd wordt gezien. Logboeken en audit trails vastleggen

Voorschriften, richtlijnen & compliance bewaken

Activiteiten moeten uitgevoerd worden conform de regels, veilig en duurzaam

Kenmerken van de
ProcessPro oplossingen die we bouwen

ProcessPro dynamic case management is een op software gebaseerde aanpak voor het afhandelen van de meer complexe dagelijkse bedrijfstaken, van initiatie tot oplossing, vanuit één geïntegreerde applicatie.

Om taken efficiënt uit te voeren moeten
kenniswerkers gegevens uit diverse bronnen verzamelen en ontrafelen voordat ze kunnen beslissen wat de volgende actie moet zijn.

 

ProcessPro is opgebouwd uit modules. Afhankelijk van de vereiste processtappen en functionaliteiten wordt een oplossing geconfigureerd die de gewenste uitkomst biedt.

1

Taken centraal ontvangen en toewijzen voor beter controle

Digitaliseren van papieren
processen

Geographic Information System
voor meer inzicht in de locatie

g

Processen stroomlijnen met
geautomatiseerde workflows

Verbinding met DMS om
productiviteit te verbeteren

Optimaal zoeken: 360-graden zicht op alle cases en hun status

w

Eenvoudige en transparante
communicatie en samenwerking

Integreer met MS Office en andere applicaties

U

Transparantie, traceerbaarheid
en naleving van regelgeving

Het werkt alleen als het verbonden is

Systeem Integratie
& Samenwerking

 

API gestuurde oplossingen

ProcessPro is zo ontworpen dat het u helpt nieuwe mogelijkheden te creëren en nieuwe kansen te benutten. Door toegang tot data en het beschikbaar maken van deze data voor de juiste mensen, processen en apparaten ontstaat er een fundament voor interoperabiliteit en flexibiliteit.

Om een vrije informatiestroom mogelijk te maken, is het verbinden en integreren van systemen van cruciaal belang. ProcessPro maakt via API-oplossingen naadloos verbinding met toepassingen, apparaten en gegevensbronnen.

Gegevensbronnen koppelen

Legacy Systemen
Uw huidige systemen bevatten waardevolle informatie. ProcessPro benut de investering en het intellectuele kapitaal in uw bestaande omgeving door toepassingen te integreren. Zo worden de vereiste gegevens real-time beschikbaar om de taak die moet worden behandeld te kunnen uitvoeren. ProcessPro elimineert gegevenssilo’s en verhoogt de efficiëntie in de hele organisatie

Externe data bronnen
We halen relevante informatie op uit externe bronnen via applicatie-integratie of data-integratie

GIS data
We ondersteunen vele standaarden, zoals Web Feature Service (WFS), Web Map Service (WMS), Web Map Tiling Service (WMTS), Esri ArcGIS REST API, Shapefiles & geodatabases.

 

Web portalen
Taken kunnen beginnen met aanvragen of meldingen die via speciaal ontworpen web portalen binnenkomen.

Mobiele apparaten
Incidenten en observaties gemeld door werknemers in het veld die een draagbaar mobiel apparaat gebruiken.

De module ConnectOne

De module binnen ProcessPro die systeemintegratie, gegevensuitwisseling en samenwerking mogelijk
maakt is ConnectOne: een systeemonafhankelijke integratie- en samenwerkingsoplossing.

De ProcessPro module ConnectOne is ook als standalone module af te nemen en is bedoeld om voor overheidsorganisaties de koppeling met het DSO te waarborgen en de samenwerking met ketenpartners te vereenvoudigen.

Definiëren van het proces.
Een continue proces.

Onze aanpak

In Dynamic Case Management is elke zaak anders en bedrijven behandelen hun taken op hun eigen
specifieke manier. In sommige sectoren beschrijven richtlijnen en vooraf gedefinieerde processen hoe zaken moeten worden afgehandeld. Dit leidt tot eenheid, efficiëntie en intensievere samenwerking.

De publieke sector is een goed voorbeeld waar de gereguleerde Zaaktypecatalogus (voor Wabo/
Omgevingswet) in hoofdlijnen de te volgen processen definieert voor de uitvoering van overheidstaken. Dit vormt de blauwdruk voor het ontwikkelen van de ProcessPro-oplossingen.

Maar ongeacht of het proces al duidelijk is vastgelegd, of dat het opnieuw moet worden gedefinieerd of aangepast, wij helpen klanten om hun werkprocessen te bepalen, te automatiseren en te optimaliseren.

In 3 stappen, gebruik makend van 3 makkelijke tools, helpen we je de gewenste oplossing te definiëren, te creëren en te optimaliseren.

C

Stap 1: Process Exploratie

Visualiseren, beoordelen,
verbeteren & documenteren

Teams moeten kunnen deelnemen aan het modelleren, analyseren en verbeteren van hun eigen processen.

Engage Modelling is een geweldig hulpmiddel voor procesexploratie dat het proces visualiseert en het team in staat stelt deel te nemen aan de ontwikkeling en verbetering van het proces.

C

Stap 2: Process Building

Blauwdruk van de proces oplossing

Met ProcessBuilder wordt de uitkomst van de procesmodellering in stap 1 vertaald naar de gewenste ProcessPro blauwdruk.

De ProcessBuilder-module zorgt voor het inrichten van de processen, autorisaties, workflow, beslissingsstructuren, documentsjablonen en alle andere vereiste functionaliteiten.

ProcessBuilder wordt ook gebruikt om workflow en sjablonen eenvoudig te onderhouden of te wijzigen naar uw wensen wanneer u dat wilt.

C

Stap 3: Process
Optimalisatie

Process Mining & Analysis

Hoe functioneert het gekozen proces in het dagelijkse leven? Door middel van Process Mining verschaffen we objectieve informatie over de vraag of uw proces echt wordt gevolgd zoals voorgeschreven.

Door gebruik te maken van de historische gegevens in uw IT-systemen maken we uw proces transparant en versnellen we het opsporen van verbeterpunten in uw processen.

Locatie

Decos HQ
Huygensstraat 30
2201 DK  Noordwijk

info@centerone.nl

Telefoon

Algemeen:
088 33 26 700

Support:
088 332 6707