ProcessPro

Ongeacht de bedrijfstak,
voor elke organisatie,
groot of klein

Waterschappen 

Watershuishouding, Sterke dijken, Crisis bestrijding, Vaarweg beheer

Waterschappen vertrouwen op ProcessPro om hun kerntaken optimaal uit te voeren

Waterschappen & Hoogheemraadschappen

Waterschappen dragen een grote verantwoordelijkheid in een wereld die volop in beweging is. De omvang van projecten neemt toe en er is politieke en sociale druk om bij te dragen aan een energie-neutrale en klimaatbestendige toekomst.

Dit vereist een proactieve manier van werken om te kunnen anticiperen op de vele uitdagingen. Processen efficiënter inrichten, beschikken over up-to-date inzichten en tegelijkertijd kosten besparen is belangrijker dan ooit.

CenterOne werkt al vele jaren samen met Waterschappen en daardoor begrijpen wij de wereld waarin zij opereren. Onze ProcessPro modules ondersteunen de processen en complexe taken van waterschappen. Samen werken we continu aan de ontwikkeling van innovatieve toepassingen.

ProcessPro oplossingen voor Waterschappen

De primaire verantwoordelijkheden van waterschappen zijn: het regelen van de waterstand, afvalwater zuiveren, dijken beheren en in sommige gevallen ook het beheren van vaarwegen en landwegen. Daar horen specifieke taken bij die raakvlakken hebben met andere overheidsorganisaties zoals Rijkswaterstaat, Provincies en Gemeenten. Bovendien zijn Waterschappen betrokken bij vergunningsaanvragen door burgers en bedrijven.

Dit alles vraagt om heldere processen, goede samenwerking, het veilig kunnen delen van informatie en een heldere communicatie naar burgers en bedrijven.

ProcessPro ondersteunt de vele taken van waterschappen en biedt onder andere oplossingen voor:

Behandelen vergunningsaanvragen

Geplande en ad hoc inspecties in het veld

Inspectie en registratie van activa

Voorbeelden ProcessPro modules voor Waterschappen:

Vergunning & Advies

Afhandelen van vergunningen, meldingen en adviesaanvragen

Mobiele App Toezicht & Handhaving

Op locatie werken, alle relevante informatie online beschikbaar

Digitale Meet Kalender

Portaloplossing voor periodieke opgave van (meet)waarden door heffing plichtige bedrijven

Waterschouw

Complete proces van inspectie, registratie en afhandeling van borging kwaliteit waterwegen

Baggeren

Afhandel process onderhoud doorgang waterwegen en watergangen

Dijkinspectie

Complete proces van inspectie, registratie en afhandeling van borging kwaliteit dijken

Gemeenten & Omgevingsdiensten

Vergunning, Toezicht en Handhaving

Cruciaal voor het welslagen van de omgevingswet

 

 

Gemeenten & Omgevingsdiensten

De verantwoordelijkheid voor de fysieke leefomgeving, de invoering van de omgevingswet en het DSO vragen om een nieuwe manier van werken en een herinrichting van processen en technieken.

Om de doelstellingen van de Omgevingswet te bereiken speelt Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) een belangrijke rol – CenterOne is gespecialiseerd in VTH systemen.

Wij volgen de ontwikkelingen in de markt op de voet en nemen deel aan landelijke overleg organen om zo de wensen en eisen van gemeentes en omgevingsdiensten te begrijpen en inzicht en advies te kunnen verlenen. Om te blijven voldoen aan de steeds veranderende standaarden blijven wij ProcesPro VTH continue vernieuwen.

‘Common Ground’

 

De principes waarop ProcessPro is gebasseerd:

1.  ‘Haal centraal’ – data zoveel mogelijk centraal opslaan en ontsluiten
2.  ‘Linked-data architectuur’ – data bronnen en applicaties koppelen om de gewenste informatie te verbinden
3.  In het ontwerp een scheiding maken tussen de applicatie, de gegevens, en de processen om zo flexibeler te zijn bij de doorontwikkeling van onze software.

‘Haal Central API-specificaties’

ProcessPro haalt basisgegevens rechtstreeks op bij landelijke registraties, waaronder:

  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
  • Basisregistratie Kadaster (BRK)
  • Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
  • Basisregistratie Personen (BRP)

‘Best of Breed’

Wij kunnen veel, maar soms hebben anderen een beter oplossing om het proces te ondersteunen. Wij werken graag samen met de beste.
Omdat we gespecialiseerd zijn in systeem integratie en koppelingen kunnen we de beste integrale ProcessPro oplossing samenstellen in overleg met de klant

DSO-proof

Optimale Samenwerking

 

 

Vergunning & Melding

 

 

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Ketenpartner Samenwerking

In opdracht van gemeenten en provincies zorgen Omgevingsdiensten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving
(VTH) op het gebied van milieu. Sommige omgevingsdiensten voeren ook taken uit als bouw- en woningtoezicht of advisering over energie of natuur.

Bij het uitvoeren van deze taken werkt een omgevingsdienst nauw samen met de gemeentes, maar ook met andere
ketenpartners. Het liefst gebeurt dit vanuit één proces gestuurd systeem en niet met
e-mails en documenten up- en downloaden.

De Module Samenwerking van ProcessPro maakt een gebruikersvriendelijke manier van samenwerken mogelijk met uitgebreide functionaliteiten en gaat daarbij verder dan de Landelijke Voorziening Samenwerkingen van het DSO.

 

DSO koppeling met ConnectOne

Onder de naam ConnectOne is de ProcessPro samenwerkingsmodule ook afzonderlijk beschikbaar . ConnectOne zorgt voor de koppeling van elk willekeurig VTH/Zaak/DMS-systeem aan het DSO en biedt een samenwerkingsomgeving die de regie over aanvragen en adviezen, inclusief de bijbehorende documenten sterk vereenvoudigd.

Voorbeelden 
ProcessPro modules voor
Gemeenten & Omgevingsdiensten

Vergunning & Advies

Afhandelen van vergunningen, meldingen en adviesaanvragen

Samenwerking

Optimale samenwerking en data uitwisseling tussen ketenpartners (SWF DSO)

Mobiele Toezicht App

Op locatie werken, alle relevante informatie online beschikbaar

Toezicht & Handhaving

Controle lijsten, handhaving strategie & interventiematrix

Publicaties

Bekendmaking en Vergunning automatisch publiceren naar de Overheid (DROP koppeling)

Incidenten & meldingen

Registratie van interne- en externe meldingen voor KCC of andere afdelingen

Externe Planvorming

Inzicht in en registratie van projecten voor externe veiligheid en ruimtelijke planvorming

Prioritering

Automatische risicoprofiel berekeningen van te controleren locaties en objecten

Grondzaken

Registratie van aan- en verkopen van percelen, objecten en overeenkomsten

Veiligheidsregio’s

Voorkomen, bestrijden, herstellen

De kerntaken van Veiligheidsregio’s
voeren zij uit met ProcessPro

 

Veiligheidsregio’s

De kerntaak van een Veiligheidsregio is om iedereen die in een gebied woont, werkt of verblijft te beschermen tegen (gezondheid)risico’s, rampen en crises. De drie sleutelwoorden daarbij zijn:
voorkomen, bestrijden en herstellen.

Om rampen en crisis zoveel mogelijk te voorkomen, brengt een Veiligheidsregio de veiligheidsrisico’s in kaart en neemt men risico preventieve maatregelen. Ook neemt men ná een crisis maatregelen om de samenleving zo snel mogelijk weer normaal te laten functioneren.

Bij de uitvoering van haar taken vindt er nauwe samenwerking plaats met diverse besturen en diensten  op het gebied van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.

ProcessPro ondersteunt Veiligheidsregio’s door kant-en klare oplossingen aan te bieden voor Advisering, Risicogestuurd Toezicht en optimale samenwerking met haar ketenpartners.

Voor Veiligheidsregio Flevoland en Gooi-en Vechtstreek leveren wij naast de ProcessPro software ook de benodigde Digikoppelingen voor de aansluiting met OLO en medio 2023 de aansluiting op het DSO

Kenmerken van ProcessPro voor Veiligheidsregio’s

Conform richtlijnen VeRa

Veiligheidsregio Referentie Architectuur

Risico gestuurd werken

In te richten om risico gestuurd werken te ondersteunen

Hybride systeem

OLO gekoppeld & DSO productie klaar – ontvangen aanvragen en teruggeven adviezen aan bevoegd gezag

Gehanteerde standaarden

Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken

Informatiemodel ZTC en PDC (aanpasbaar)

SaaS oplossing

Locatie- en tijdonafhankelijk werken

Ook op mobiele apparaten (iOS en Android)

ProcessPro voor Veiligheidsregio’s

Alle functionaliteiten van een geavanceerd VTH systeem

Locatie gestuurd werken met kaartlagen, externe kaartlagen en Geoviewer (WFS, WMS en WMTS)

Uitgebreide samenwerkings-functionaliteiten met ketenpartners en derden (OIN en non-OIN partners)

Uitgebreide werkvoorraad management

Flexibele rapportage en management informatie mogelijkheden

Document en sjabloon creatie

Geautomatiseerde workflows

Uitgebreide zoek- en filter functionaliteiten

Annotatie en bewerken bestanden

Aanpassingen en inrichting door beheerder uit te voeren

Integratie met Office 365

Koppeling met DMS en SharePoint

Locatie

Decos HQ
Huygensstraat 30
2201 DK  Noordwijk

info@centerone.nl

Telefoon

Algemeen:
088 33 26 700

Support:
088 332 6707