Beschrijving van ProcessPro voor lokale Overheden, Industrie en Transport

ProcessPro VTH is ontwikkeld voor efficiënt en doelgericht ondersteunen van algemene en specifieke processen zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving. ProcessPro is modulair, flexibel en snel te implementeren. ProcessPro is eenvoudig te koppelen aan bestaande software, databases en GIS-applicaties.

ProcessPro VTH een bewezen oplossing in de Markt

ProcessPro is compleet ingericht met processen en sjablonenen kan snel in gebruik worden genomen door Gemeenten, Veiligheidsregio’s, Waterschappen, Omgevingsdiensten en andere VTH dienstverleners.

ProcessPro heeft zich al bewezen als VTH/Zaak applicatie bij een groot aantal organisaties zoals:

 • Waterschap Hunze en Aa’ s
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Gemeente Midden Groningen
 • Schiphol Nederland

En vele anderen……………………………..

 

 

 

Standaardmodules

Relaties

Bedrijven, overheidsorganisaties en vestigingen met eigen kenmerken zoals naam, bezoek- en correspondentieadres, KvK- en vestigingsnummer, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens kunnen via een koppeling met de Basisregistratie Handelsregister (HR) worden opgezocht of geactualiseerd. Verschillende registraties kunnen aan elkaar gekoppeld worden, bijvoorbeeld van het vastleggen van de relatie tussen hoofd- en nevenvestigingen.

(Natuurlijke) Personen

Natuurlijke personen en burgers met eigen kenmerken van belang voor werkprocessen zoals vergunningverlening, handhaving en toezicht ed. Koppeling met basisadministraties en voor actualiseren van persoonsgegevens, rekening houdend met privacywetgeving.

Contactpersonen

Contactpersonen vormen een koppeling tussen Relaties en (Natuurlijke) Personen. Aan deze koppeling kan een rol worden toegekend en vanuit deze rol kunnen functie, afdeling en contactgegevens worden vastgelegd.

Locaties

Een locatie is een plaats waar activiteiten plaatsvinden, bijvoorbeeld vergunningen, toezicht en handhaving. Een locatie is samengesteld uit een geometrie (punt, lijn of vlak) die via de geïntegreerde kaartweergave kan worden ingetekend, adresgegevens of koppelingen met een kadastraal object. Ook kunnen bij de locatie specifieke kenmerken van de locatie worden vastgelegd afhankelijk van de hoofd- en subcategorie van de locatie.

Kaart

ProcessPro heeft een geïntegreerde kaartweergave met een inrichting voor de overkoepelende overzichtskaart, de overzichtskaart per module en de detailweergave per entiteit. Zo kan altijd de gewenste informatie in de juiste context worden getoond. De lagen in de kaartweergave kunnen afkomstig zijn uit ProcessPro, van andere applicaties binnen de organisatie of externe bronnen zoals PDOK. Via het lagenpaneel kunnen lagen in- en uitgeschakeld worden. Via de geïntegreerde kaartweergave kunnen geometrieën van entiteiten niet alleen worden bekeken, maar ook worden bewerkt. Als er al een geometrie van een entiteit bekend is, dan wordt de kaart automatisch ingezoomd op die geometrie. Via de PDOK Locatieserver kan worden gezocht naar specifieke locaties waarbij de kaart direct op de gevonden locatie kan worden ingezoomd. Door op weergegeven geometrieën te klikken, kan feature info worden opgevraagd en van daaruit kan direct de gerelateerde informatie in ProcessPro worden geopend. De geometrieën die binnen ProcessPro worden opgeslagen kunnen via services en API’s beschikbaar worden gesteld aan andere applicaties.

Documenten

Vanuit de correspondentiemodule is het mogelijk om bezoekrapporten, contactverslagen, brieven, e-mails aan te maken met automatische opslag binnen uw Zaak/DMS systeem of binnen ProcessPro zelf. Ook zijn er koppelingen beschikbaar met Xential en iWriter voor gebruik van standaard sjablonen. Koppeling met Postex biedt mogelijkheden voor elektronische verzending van (batch) documenten.

Zaken

Binnen ProcessPro is een generieke zaakmodule aanwezig van waaruit zaken worden gegenereerd voor de taakgerichte modules binnen ProcessPro. Deze module is tevens te gebruiken als ingang voor de taakgerichte modules op generieke zaakeigenschappen zoals type, status of resultaat.

Acties

ProcessBuilder ondersteunt de medewerker bij het uitvoeren van het reguliere werkproces. Voor alle acties die niet direct betrekking hebben op het werkproces, is er binnen ProcessPro de mogelijkheid voor het vastleggen van acties en deze indien gewenst toe te wijzen aan collega’s. Acties kunnen worden uitgewisseld met de agenda in Outlook.

ProcessBuilder

Module voor het inrichten en onderhouden van processen, autorisaties, workflows en documentsjablonen. Met een workflow bedoelen we de (gedeeltelijke) automatisering van een werkproces waarin documenten, informatie of taken volgens bepaalde procedures worden overgedragen van de ene procesdeelnemer naar de andere, daarbij rekening houdend dat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is voor de juiste medewerkers volgens de regels van de organisatie en of standaard inrichting zoals omgevingswet.wiki. Autorisaties worden geregeld en beheersbaar. Gebruikers worden ondersteund in dagelijkse werkzaamheden. Zaken en documenten kunnen worden doorgezet naar een gekoppelde Zaak- en of DMS-systeem. Processen zijn in te richten door middel van een overzichtelijk web interface waarbij door de organisatie zelf processen en/of sjablonen kunnen worden aangepast.

Uitgebreid Zoeken

Iedere module van ProcessPro beschikt over een of meerdere ‘uitgebreid zoeken’ overzichten die de mogelijkheid bieden om de voor die module relevante entiteiten te filteren op uiteenlopende eigenschappen zoals die bij de entiteiten worden vastgelegd. De combinatie van filters kan per gebruiker worden opgeslagen zodat gebruikers de voor hen relevante gegevens snel kunnen terugvinden. De gevonden entiteiten worden in tabelvorm getoond waarmee de sorteervolgorde kan worden aangepast. De tabel kan worden geëxporteerd naar Excel voor verdere verwerking. Ook kunnen de gevonden entiteiten in de vorm van een grafiek gepresenteerd worden gegroepeerd op verschillende eigenschappen. Veel voorkomende overzichten, zoals de eigen werkvoorraad en entiteiten gegroepeerd op behandelaar, status of activiteit, zijn rechtstreeks uit de navigatie van iedere module bereikbaar. Ook deze overzichten kunnen gesorteerd en geëxporteerd worden. Op basis van geografische selectie kunnen bijbehorende gegevens worden verzameld op het scherm.

Rapportages

Standaard rapportgages kunnen in XLS, XML of ander bestandsformaat beschikbaar worden gemaakt. Men behulp van de scheduler kunnen rapportages geautomatiseerd worden aangemaakt voor verzending naar management of andere stakeholders.

Voor geavanceerde rapportages op basis van de gegevens uit ProcessPro biedt CenterOne ondersteuning bij het inrichten van een koppeling met de achterliggende Oracle-database voor het kunnen maken van rapportages met bijvoorbeeld Cognos of andere reporting tools. Er zijn databasediagrammen voorhanden om een beeld te krijgen van de samenhang tussen de functionele entiteiten en technische opslag daarvan van in de database.

Dashboards

Zowel voor heel ProcessPro als per module zijn dashboards beschikbaar. In deze dashboards kunnen verschillende soorten grafieken en overzichten getoond worden. Welke grafieken en overzichten getoond worden en in welke volgorde, kan door de gebruiker zelf worden aangepast en deze instellingen worden per gebruiker opgeslagen zodat het dashboard er bij een volgend bezoek hetzelfde uitziet. Zo kan een gebruiker zelf een dashboard samenstellen met de gegevens die voor hem/haar van belang zijn, zowel per module als over geheel ProcessPro.

Alle overzichten en dashboards werken met de actuele gegevens zodat gebruikers niet afhankelijk zijn van de opbouw van gegevens in een datawarehouse of het genereren van een rapportage door specifieke rapportagesoftware.

ProcessPro App

Met behulp van deze App kunnen gebruikers op locatie controles uitvoeren met behulp van controlelijsten. Tevens kunnen meldingen en calamiteiten worden geregistreerd op de locatie. Foto’s en documenten worden opgeslagen en gesynchroniseerd met de backoffice. Handhavers hebben alle relevantie informatie van een locatie en bedrijf online beschikbaar via de App.

 

 

 

ProcessPro Beheer

Voor applicatiebeheerders van ProcessPro biedt ProcessPro Beheer toegang tot de inrichting van ProcessBuilder en de inhoud van detailtabellen. Via het onderdeel ProcessBuilder kunnen werkprocessen en bijbehorende sjablonen en conditionele tekstblokken worden ingericht, evenals autorisaties op werkprocessen en stappen daarvan. Via het onderdeel Detailtabellen kunnen voorkeuzelijsten worden aangepast.

Taakgerichte modules

Vergunningverlening

Deze module maakt registratie mogelijk van vergunningen, meldingen en adviesaanvragen en vooroverleg met de bijbehorende procesondersteuning welke als standaard sjabloon aanwezig zijn. Binnen deze module worden OLO aanvragen automatisch verwerkt binnen het proces van vergunningverlening en kunnen vergunningen automatisch worden gepubliceerd. Ook kunnen STAM-berichten vanuit het DSO direct in behandeling worden genomen. Deze functionaliteit is DSO-functionaliteit is als door de VNG gevalideerde aansluiting beschikbaar in pre-productie DSO pre-productie omgeving en onderdeel van meerdere ketentesten.

Toezicht en Handhaving

Binnen deze module is het mogelijk om diverse soorten controles en procedures, handhavingslijsten, standaardbrieven, rapportages en rappellering te genereren. Voor het proces procedures wordt gebruik gemaakt van de landelijke handhavingsstrategie (LHS). De interventiematrix is hiervoor integraal opgenomen binnen ProcessPro

Incidenten en meldingen

Binnen deze module kunnen incidenten, meldingen en handhavingsverzoeken worden afgehandeld. De zaken worden binnen de module geregistreerd en kunnen met ondersteuning van een workflow worden beheerd en afgehandeld. Ook als mobiele toepassing beschikbaar. Vanuit handhavingsverzoeken kan indien gewenst een toezichtzaak worden gestart.

Samenwerkfunctionaliteit

ProcessPro is aangesloten op de REST API samenwerkfunctionaliteit (SWF) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De SWF maakt samenwerking tussen bestuursorganen onderling en tussen bestuursorganen en ketenpartners mogelijk, om zo de behandeling van een verzoek te ondersteunen en de doorlooptijd van de behandeling te verkorten. De SWF maakt het uitwisselen van documenten mogelijk en het uitzetten van actieverzoeken tussen de deelnemers aan de samenwerking onderling.

Ook niet-overheidspartijen, of partijen die niet aangesloten zijn op DSO, kunnen betrokken worden in samenwerkingen. Om toegang te krijgen tot het samenwerkdossier kan men inloggen op het omgevingsloket dat specifiek ingericht is op het samenwerken: het samenwerkportaal. Inloggen op het samenwerkportaal kan alleen met behulp van eHerkenning. Daarbij dient het eHerkenningsmiddel gekoppeld te zijn aan een Organisatie-identificatienummer (OIN), het moet niveau 2 of hoger hebben, en er moet een abonnement zijn op de dienst “DSO Samenwerken 1.11”. Voor partijen die niet aan deze eisen kunnen voldoen beschikt ProcessPro over een eigen samenwerkportaal dat functioneel vrijwel identiek is aan het samenwerkportaal van DSO. De organisatie kan zelf accounts uitgeven waarmee op dit samenwerkportaal kan worden ingelogd.

Vanuit de module Vergunningverlening kan een samenwerking worden gestart waarbij gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen de zaak en de onderlinge samenwerkingen. Zowel binnen de module als vanaf het welkomstscherm kunnen overzichten met samenwerkingen worden geraadpleegd en notificaties worden ingezien.

Koppelingen

ProcessPro biedt onder andere de volgende koppelingen.

 • Zaaksystemen (ZS) en Documentmanagementsystemen (DMS) voor de uitwisseling van zaken, documenten en bijlages met een Zaaksysteem (ZS) of Documentmanagementsysteem (DMS)
  • Zaak- en Documentservices 1.1
  • Decos JOIN Connect
  • BCT Corsa
  • CMIS 1.0
  • API’s voor Zaakgericht Werken (bèta)
  • Microsoft Graph API 1.0 voor uitwisseling van documenten met SharePoint
 • Documentcreatie
  • Documentcreatieservices 1.1
  • Xential: koppeling voor sjabloongeneratie
  • iWriter: koppeling met iWriter voor integratie met sjabloongenerator.
 • Basisregistratie Handelsregister (HR)
  • StUF-BG 03.10
  • nl
  • Processfive Vertex Linked Data
 • Basisregistratie Personen (BRP)
  • StUF-BG 03.10
  • Processfive Vertex Linked Data
  • Haal Centraal BRP bevragen 1.3 (bèta)
 • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
  • StUF-BG 03.10
  • Processfive Vertex Linked Data
  • nl
  • Haal Centraal BAG Huidige Bevragingen v1.1 (bèta)
 • Basisregistratie Kadaster (BRK)
  • Door CenterOne ontwikkelde API o.b.v. Vicrea gegevensmagazijn BRK
  • Processfive Vertex Linked Data
  • Haal Centraal BRK bevragen v1.2 (bèta)
 • Services en API’s voor uitwisseling van kaartmateriaal
  • Web Feature Service (WFS)
  • Web Map Service (WMS)
  • Web Map Tiling Service (WMTS)
  • Esri ArcGIS REST API
  • Shapefiles en geodatabases
 • Postex voor het geautomatiseerd versturen van documenten via een communicatiekanaal naar keuze; per post, per e-mail via de Berichtenbox (Mijn Overheid). Deze koppeling maakt gebruik van de Postex API’s.
 • (Azure) Active Directory
  • Active Directory Federation Services (ADFS)
  • System for Cross-domain Identity Management (SCIM)
  • Azure AD Multi-Factor Authentication
 • Omgevingsloket Online (OLO) voor het geautomatiseerd verwerken van via Digikoppeling binnengekomen berichten vanuit OLO op basis van StUF-LVO 3.12. Bestanden worden hierbij automatisch gedownload van de FTP-server van OLO en indien gewenst direct uitgewisseld met een Zaak- of Documentmanagementsysteem.
 • Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
  • Verzoeknotificatie ontvangen (STAM)
  • Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen (STAM)
  • Samenwerkfunctionaliteit REST API (SWF)
 • Microsoft Office 365 voor het uitwisselen van documenten (SharePoint/OneDrive), e-mail en agenda-items (Outlook) via de Microsoft Graph API 1.0.
 • Digikoppeling ebMS via Enable-U Cloud of Yenlo.
 • Bluebeam API voor het uitwisselen van documenten met Bluebeam, o.a. voor het annoteren of digitaal ondertekenen van documenten.
 • Stiply API voor het uitwisselen van documenten met Stiply voor rechtsgeldig digitaal ondertekenen met een ‘natte’ handtekening.

Informatie aanvraagformulier ProcessPro

 

Vul het formulier in en wij nemen contact met u op!

ProcessPro – Informatie aanvraag