Keurkwartet: uniforme regelgeving waterschappen

Uniforme regelgeving met ruimte voor maatwerk. Dat was het belangrijkste streven bij het actualiseren van het zogenaamde keurkwartet, dat de Unie van Waterschappen presenteert.

In de keur staan de regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van onder andere waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken. De Unie van Waterschappen heeft met inbreng van de waterschappen anderhalf jaar gewerkt aan nieuwe modellen voor een keur, algemene regels, beleidsregels en richtlijnen voor leggers.

Waterwet

In het keurkwartet wordt uitgegaan van het principe ‘alles is verboden, tenzij’. Dit ontwerpprincipe ligt ook ten grondslag aan de Waterwet. In de algemene regels wordt vervolgens aangegeven welke handelingen aan watersystemen wel zijn toegestaan en waaraan een derde zich hierbij moet houden.

Ruimte voor maatwerk

Het geactualiseerde keurkwartet is de basis voor een meer uniforme werkwijze door de waterschappen. Met maatwerkmogelijkheden, om recht te kunnen doen aan de gebiedsverschillen van waterschappen. Uniforme regelgeving draagt bij aan de professionalisering, vergelijkbaarheid en klantgerichtheid van de vergunningverlening door de waterschappen.

Bestuursakkoord Water

Ook wordt gestreefd naar deregulering (opdracht uit het Bestuursakkoord Water) en betere aansluiting daardoor bij de wettelijke ontwikkelingen. Digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven verloopt via het Omgevingsloket Online (Olo) en het keurkwartet sluit hier beter op aan. Het vernieuwde keurkwartet moet zorgen voor vermindering van bestuurlijke drukte en administratieve lastendruk.

Balans

De komende tijd onderzoekt de Unie van Waterschappen of verdere uniformering en deregulering wenselijk en nuttig is. Waar ligt de balans tussen het streven naar uniformiteit enerzijds en het respecteren van de autonomie van waterschappen anderzijds?

Uniformiteit

Voor de toekomst is het de vraag of die uniformiteit verdergaand nagestreefd moet worden. Het ene waterschap zit op de lijn van algemene regels en vrijstellingen, terwijl het andere waterschap op de ‘klassieke’ wijze wil sturen, dat wil zeggen door middel van watervergunningen. Er worden landelijk pilots georganiseerd vanuit het principe ‘alles mag, mits’ om een mogelijke bijdrage te leveren aan het verminderen van de regeldruk.

De documenten van het geactualiseerde keurkwartet staan ter beschikking van de waterschappen. Zij bepalen welke modellen bij de lokale situatie passen, om die vervolgens in te kunnen voeren.

Bron: UVW 29 maart 2013